Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om NRCF

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) har till uppgift att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälpa dem att hitta inspirerande resurser till sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser och fortbildningsdagar och utveckla lärmaterial, men också genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Våra medarbetares kompetens spänner över många olika områden inom fysik och fysikdidaktik, och vi har erfarenhet av undervisning på flera olika nivåer.

Vi har goda kontakter med forskare och lärare på de flesta svenska universitet med fysikutbildning, med lärarutbildare i naturvetenskapliga ämnen och med lärare från många olika skolor över hela landet. Vi har också mycket goda internationella kontakter inom forskning och utbildning.

NRCF har sina lokaler på Fysicum vid Lunds universitet. Vi finansieras av Utbildningsdepartementet och Skolverket, med kompletterande stöd från rektor och från de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna vid Lunds universitet.

Uppdrag

NRCF är ett nationellt resurscentrum med mandat av Skolverket. NRCF:s syfte är att öka intresset för naturvetenskap och teknik, särskilt fysik. Detta ska göras genom att rikta sig till lärare på förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Man ska också sträva efter att förnya undervisningen och vidareutbilda lärare. Nationellt resurscentrum för fysik ska arbeta på nationell basis.

Mål

NRCF har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikutbildning på alla nivåer.

Verksamheten vid NRCF har inom givna ramar som mål:

  • att arbeta för höjd kompetens hos lärare och bidra till att stärka lärarnas möjligheter att göra medvetna och aktiva val i sin undervisning och bedömning, utifrån gällande styrdokument.
  • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling med målet att fysik och NO-undervisningen ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för elever på alla nivåer och med hänsyn taget till barns och ungdomars identitetsskapande till exempel i relation till genus, etnicitet, världsbild och ideologi, samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.
  • att synliggöra fysikens och naturvetenskapens roll i dagens samhälle och yrkesliv.
  • att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare, i förskola och skola, samt lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik. 
  • att vara en länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv avseende fysikutbildning.
  • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av styrdokument för svensk skola och förskola.
  • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap.
  • att utveckla kontakter och samarbete med nationella och internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete.
  • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utveckling och forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning.
  • att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.

Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick

Med några få byggstenar kan vi bygga upp fysiken, från minsta elementarpartikel till hela universum. Denna svindande insikt vill vi, som fysiker, dela med oss till allmänhet, lärare och elever. Fysiken ger redskap som kan användas i många olika sammanhang för att betrakta världen, från vardagsfenomen till filosofi och framtidsfrågor, där fysiken måste samspela med andra discipliner i ömsesidigt utbyte.

Runt om i landet finns engagerade lärare, som brinner för både elever och fysik som ämne. Läraren är den viktigaste faktorn för vad som händer i klassrummet! NRCF kan ge lärare skarpare verktyg i arbetet, men också uppmuntran, glädje och ökad synlighet.  

Många andra aktörer har också fått i uppdrag att stimulera intresset för matematik och naturvetenskap, lokalt, nationellt, internationellt och virtuellt. NRCF har, med begränsade resurser, nått ut på många olika sätt till elever, lärare och andra aktörer. Genom ett ökat samarbete kan insatserna få ännu större genomslagskraft och vi kan ge varandra förlängda armar. 

Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord för NRCF:s arbete.