Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Slutförvar av kärnavfall

Gul varningstriangel för radioaktivitet uppsatt i ett fält. Foto.

Årskurs: 7-9, Gymnasiet

Undervisningsplanering nedan är författad av Karolina Larsson, grundskollärare och pedagogisk utvecklare vid Vetenskapens hus i Stockholm. Temat är "Slutförvar av använt kärnbränsle" och uppgiften är tänkt som en introduktion och avslut till kärnfysiken för årskurs 9.

Lektionsupplägget  innefattar planering - inklusive länkar till de aktuella resurserna - för två lektioner i början av området och en lektion i slutet av området. Planeringen har testats i årskurs 9 men kan användas även på gymnasiet.

Utgångspunkt 
Två debattartiklar i Svenska dagbladet som handlar om forskningen bakom metoden för slutförvaret av kärnbränsle. Mer specifikt hur kopparkapslarna visat sig prestera under ett längre forskningsförsök. Innan artiklarna läses ska en informationsfilm från SKB om metoden för slutförvar visas. 

Debattartikel 1: Kopparkapslarna håller inte måttet (ny flik)
Debattartikel 2: Vår forskning används på fel sätt (nyflik)
SKB:s informationsfilm: Slutförvaringen av kärnbränslet (ny flik)

En överblick av materialet
Länken nedan leder till en poster som ger en överblick av materialet och dess didaktiska utfall.

Slutförvaret – en het debatt!

Introduktion 

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) karaktäriseras av att de är verklighetsanknutna, rapporteras om i media, innehåller naturvetenskap, har intressekonflikter och involverar lokala, regionala eller globala aspekter.

SNI-uppgifter kan hjälpa elever att förbereda sig för framtiden där de möter frågor och konflikter som har med naturvetenskap att göra. Att ha naturvetenskaplig kunskap hjälper till att få en mer nyanserad bild av samhällsdebatten. 

Totalt tre lektioner
Uppgiften är tänkt som en introduktion och avslut till kärnfysiken för årskurs 9. Temat är "Slutförvar av använt kärnbränsle". Lektionsupplägget är planerat för två lektioner i början av området och en lektion i slutet av området.

Denna uppgift kräver att eleverna redan har fått jobba med att skriva argumenterande texter inom andra områden av NO-undervisningen. Om så inte är fallet är det lämpligt att träna på det innan denna uppgift eller lägga in några extra lektioner för det. 

Elevinstruktioner

Slutförvaret – en het debatt! 
Denna uppgift ska göras i två lektioner. 

Lektion 1 

Vi ska i klassen gå igenom två debattartiklar och även titta på olika hemsidor och en kort film.

Lektion 2 

Denna lektion gör ni på egen hand hemma. Uppgiften lämnas in digitalt senast kl. … den …

Uppgift: 
Repetera lektion 1 genom att se på filmen om SKB:s metod. Läs de två debattartiklarna igen. När ni gjort det ska ni skriva ner vad ni måste lära er för att kunna ta till er en sådan debatt om kärnavfall och kunna ta ställning i frågan. 

Förtydligande:
Skriv ner de begrepp som har med fysik att göra som ni hittar i debattartikel 1 och 2 som ni tycker är viktiga att ta upp i fysikundervisningen så att ni kan ta ställning i denna fråga om slutförvaret. 

Redan nu ska du ta ställning i frågan om använt kärnbränsle genom att svara JA eller NEJ på frågan nedanför:

Tycker du att det ska vara ett slutförvar av använt kärnbränsle (enligt SKB:s metod) i Östhammars kommun? 

Lektion 3 

Slutförvaret i Forsmark - vad tycker du? 

Frågan du ska argumentera är: 

Tycker du att det ska vara ett slutförvar av använt kärnbränsle (enligt SKB:s metod) i Östhammars kommun?

  • Ta ställning i frågan. Leta reda på fakta och välj ut vilka perspektiv du vill ha för att styrka dina argument. 
  • Exempel på vad fakta kan handla om: kärnbränsle, kopparkapselmetoden, jobbmöjligheter, avfallet, kostnader, kommunikation. 
  • Exempel på perspektiv är: miljö, säkerhet, ekonomi, energi, framtiden. 

Tänk på! 

  • Välj din åsikt och för fram den tydligt. 
  • Ha fakta som stödjer ditt ställningstagande. 
  • Försök få fram två led i din argumentation, eller förklara varför något är bra eller dåligt. 
  • Ange dina källor. Du får använda internet och din fysikbok. 

Beskrivning av lektionsplaneringen 

Lektion 1

Fråga eleverna vad de vet om slutförvar och vad som ska slutförvaras och varför. Visa filmen från Svensk kärnbränslehantering (SKB) om metoden för slutförvar. Dela ut de två debattartiklarna och läs dessa högt för eleverna och förklara delar av texten som kan vara svåra.

Lektion 2

Eleverna ska på egen hand läsa artiklarna igen och se filmen från SKB. De ska sedan skriva ner en lista av begrepp som de tycker att ni ska gå igenom på kommande fysiklektioner. De ska fundera och skriva ner vilka fakta de tycker behövs för att kunna ta ställning i frågan om slutförvar. Sist ska de ”rösta” på JA eller NEJ gällande frågan: Slutförvar av kärnbränsle i Östhammars kommun?

Lektion 3

Lektion tre ska göras efter att eleverna har haft 3-4 fysiklektioner där de lärt sig fakta om kärnklyvning, kärnbränsle och hur ett kärnkraftverk fungerar. Låt även eleverna titta på de begrepp som de skrev ner under lektion två.

Eleverna får titta på en till film om hur själva metoden för inkapsling av kärnbränslet i kopparkapslar ska gå till så att de ser vad som krävs för att få det att fungera.

Vi går sedan igenom vilka olika perspektiv en argumenterande text kan ha för detta område och listar dessa på tavlan. Till exempel säkerhet, miljö, ekonomi/arbetskraft, energi och framtid.

Efter det ska de enskilt skriva en argumenterande text där de väljer mellan JA eller NEJ till slutförvar av använt kärnbränsle i deras kommun. Denna text blir sedan grunden till bedömning för området.

Utgångspunkt 

Två debattartiklar i Svenska dagbladet som handlar om forskningen bakom metoden för slutförvaret av kärnbränsle. Mer specifikt hur kopparkapslarna visat sig prestera under ett längre forskningsförsök. Innan artiklarna läses ska en informationsfilm från SKB om metoden för slutförvar visas. 

Naturvetenskapligt innehåll och koppling till läroplanen 

Temat är kärnavfall så det är lämpligt att eleverna får med sig fakta och begrepp från fysiken. En del av uppgiften är att eleverna själva ska fundera över vilka naturvetenskapliga begrepp som är viktiga att lära sig mer om och kunna förklara för att kunna ta till sig en debattartikel.

Enligt kursplanen
I kursplanen för fysik i grundskolan står det: Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda kunskaper i fysik för att formulera egna och granska andras argument. Därigenom ska eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera samt hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor som rör energi, teknik och miljö. (Skolverket, 2022)

Den här uppgiften kommer att uppfylla den delen av kursplanen och även bedömning av förmågan att ta ställning och argumentera: Att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö. (Skolverket, 2022)

Samhällsaspekter 

Kärnkraft är en pågående debatt både politiskt och i samhället. Det kommer en framtid för eleverna där de kan rösta om viktiga samhällsfrågor. Denna uppgift skapades med tanke på Östhammars kommun, där slutförvar planeras, men även om man inte jobbar i en kärnkraftskommun är detta ämne en fråga som är relevant för elever då det handlar om deras framtid. 

Intressekonflikter 

Det är en intressekonflikt i samhället och i politiken hur kärnkraftsfrågan ska tas om hand. Att fokusera på slutförvaret av kärnbränsle breddar den konflikten lite mer då det oftast pratas om kärnkraftverkens existens. 

Vad eleverna kan använda sina kunskaper till 

Att få en uppgift i fysik som handlar om något som är nära elevernas vardag (omgivning) är mycket viktigt för deras framtid och kan förhoppningsvis få eleverna att ta till sig fakta inom kärnfysiken bättre. Eleverna får förhoppningsvis en insikt i hur det är att ta en underbyggd ställning i en viktig fråga. 

Mål för fallet 

Målet med uppgiften: Att få eleverna att fundera över vad som krävs för att ta ställning i en viktig samhällsfråga. Är fakta och forskning viktigt? 

Resurser 

Se länkarna till resurser under rubriken Elevinstruktioner och använd fysikläroboken för att förklara begrepp. 

Redovisning och bedömning 

Eleverna kommer på lektion 2 i denna uppgift att lämna in en text där de skriver om vilka begrepp de har mött i artiklarna som de behöver ta reda på mer om. Eleverna ska också redan nu ta ställning i vad de tycker om slutförvar (JA eller NEJ).

Argumenterande text
Som slutuppgift sist i hela kärnfysik-avsnittet kommer de att ta ställning igen genom en argumenterande text för att se om de har ändrat åsikt när de har lärt sig mer om kärnfysik.

Den argumenterande texten eleverna skriver på sista lektionen är grunden till bedömningen för detta område. Bedömningen fokuserar på hur eleven tar ställning, använder relevanta naturvetenskapliga fakta, källhänvisning och argumentation i flera led. 

Reflektion över utfallet

Jag tycker att denna uppgift med SNI-tema fungerade riktigt bra för mina elever. I början var det lite trögt att få igång dem men efter lektion två så kändes det som att eleverna var med på varför vi började fysiken med att utgå från debattartiklarna.

När vi sen började läsa i boken om kärnklyvning och isotoper och hur ett kärnkraftverk fungerar så tycker jag det blev lättare att motivera eleverna. Jag kunde hela tiden hänvisa fysikundervisningen till debatten om slutförvaret. Jag lät eleverna svara på frågor om hur de upplevde detta område inom fysiken och hur vi har jobbat med det.

Övervägande positiva
Övervägande del av eleverna var positiva och tyckte det blev mer intressant med fysik när de fick koppla det till en aktuell samhällsfråga. På slutuppgiften så presterade eleverna riktigt bra med sina argument baserade på relevant fakta.

Detta förutsatte förstås att eleverna övat och skrivit argumenterande texter flera gånger tidigare inom NO- undervisningen. Jag är nöjd med hur denna uppgift gick att genomföra med mina elever.